Obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti ARAR, s.r.o.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1   Výklad pojmov

Pre účely týchto Obchodných a reklamačných podmienok sa rozumie:

a) portálom internetové stránky arar.sk umiestnené na webovom sídle domény arar.sk (ďalej aj ako „portál arar.sk”), prostredníctvom ktorého je možné si objednať tovar ponúkaný predávajúcim,

b) predávajúcim spoločnosť ARAR s.r.o., so sídlom Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 28, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75894/B, IČO: 46293591, DIČ: 2023350615, ktorá je prevádzkovateľom portálu arar.sk, a ktorá prostredníctvom portálu ponúka na predaj tovar,

c) zákazníkom osoba, ktorá prostredníctvom portálu arar.sk kupuje tovar ponúkaný predávajúcim,

d) cenou tovaru cena požadovaná predávajúcim, uvedená pri tovare na portáli arar.sk; cena tovaru je konečná a je uvedená aj s príslušnou sadzbou dane z pridanej hodnoty, neobsahuje však poštovné a balné,

e) nákupným košíkom súhrn všetkých tovarov, ktoré si zákazník chce v rámci jednej objednávky zakúpiť,

f) poštovným a balným súhrnné náklady na dodanie tovarov obsiahnutých v nákupnom košíku požadované predávajúcim za ich zabalenie a odoslanie na adresu uvedenú zákazníkom; poštovné a balné nie je súčasťou ceny tovaru,

g) cenou zásielky suma ceny tovaru (resp. tovarov v nákupnom košíku) a poštovného a balného,

h) okamihom úhrady ceny zásielky okamih:

h.1) zaplatenia ceny dobierky v prípade dodania tovaru na dobierku,

h.2) pripísania ceny zásielky na účet predávajúceho v prípade úhrady bankovým prevodom,

h.3) realizáciou platby (blokácia na platobnej karte) v prípade ostatných typov úhrad,

i) formulárom súbor údajov, ktoré zákazník vypĺňa na portáli arar.sk pri objednávke tovaru a ktoré zákazník odošle predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo ako svoje potvrdenie o tom, že má záujem o kúpu tovaru, resp. tovarov v nákupnom košíku;

j) zmluvou kúpna zmluva, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho tovar, ktorý si zákazník zakúpil prostredníctvom portálu arar.sk zaslať na adresu, ktorú zákazník uviedol vo formulári, a záväzok zákazníka tovar prevziať a zaplatiť cenu zásielky,

k) spätnou platbou vrátenie zákazníkom uhradenej platby (najmä ceny zásielky) zo strany predávajúceho v celej sume alebo v jej časti podľa príslušného nároku,

l) emailovou adresou zákazníka adresa, ktorú zákazník uvedie vo formulári, a za ktorej správnosť zodpovedá (t. j. dôsledky nesprávne uvedenej emailovej adresy znáša v plnom rozsahu zákazník).

 

1.2   Základné ustanovenia

1.2.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky predávajúceho upravujú základné podmienky medzi predávajúcim a zákazníkom a ich vzájomné práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s predajom tovaru zákazníkovi prostredníctvom portálu arar.sk (ďalej len "Obchodné a reklamačné podmienky").

1.2.2 Vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníka môžu byť bližšie upravené osobitnou zmluvou uzavretou medzi nimi, ktorá môže obsahovať úpravu odlišnú od týchto Obchodných a reklamačných podmienok; v takom prípade je rozhodujúce ustanovenie konkrétnej zmluvy. V prípadoch neupravených zmluvou ani Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

1.2.3 Zákazník pred odoslaním objednávky potvrdí svoj súhlas so znením týchto Obchodných a reklamačných podmienok zaškrtnutím príslušného políčka na portáli arar.sk. Zákazník úhradou ceny zásielky tento súhlas opakovane potvrdzuje.

 

1.3   Komunikácia

1.3.1 Vzájomná komunikácia medzi predávajúcim a zákazníkom prebieha prednostne v elektronickej forme prostredníctvom emailov, pričom predávajúci kontaktuje zákazníka prostredníctvom emailovej adresy zákazníka, prípadne iného zákazníkom uvedeného kontaktu.

1.3.2 Kontaktné údaje určené pre zákazníkov na komunikáciu s predávajúcim.

a) Pre emailovú komunikáciu s predávajúcim určuje predávajúci nasledujúcu emailovú adresu: danogrula@gmail.com.

b) Pre písomnú komunikáciu s predávajúcim (vrátane vrátenia tovaru v zmysle týchto Obchodných a reklamačných podmienok) určuje predávajúci nasledujúcu korešpondenčnú adresu: ARAR s.r.o., Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 28, 811 02 Bratislava

c) Pre telefonický kontakt s predávajúcim určuje predávajúci nasledujúce telefónne číslo: +421 908 377 820.

1.3.3 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami, súvisiacich s predmetom tejto zmluvy platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:

a) dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane – adresátovi,

b) dňom, keď uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

c) dňom vykonania neúspešného pokusu o doručenie, ak doručenie bolo znemožnené úmyselným konaním adresáta, najmä odmietnutím prevzatia zásielky.

 

1.4   Objednávanie tovaru

1.4.1 Zákazník si objednáva tovar od predávajúceho na základe ponuky predávajúceho uverejnenej na portáli arar.sk, pričom zaslaním objednávky sa zaväzuje objednaný a riadne doručený tovar prevziať a zaplatiť zaň požadované finančné plnenie. Predávajúci je touto ponukou viazaný po celý čas jej uverejnenia.

1.4.2 Zákazník si záväzne objedná tovar vyplnením a odoslaním formulára na portáli arar.sk. Zákazník si môže tovar objednať aj emailom preukázateľne doručeným predávajúcemu, písomnou objednávkou preukázateľne doručenou predávajúcemu, alebo telefonicky, pričom využíva kontakty uvedené v bode 1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

1.4.3 Ak zákazník objednáva tovar inak, ako prostredníctvom formulára, jeho objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno zákazníka,

b) adresa bydliska alebo sídla zákazníka,

c) emailová adresa zákazníka,

d) presná špecifikáciu druhu a množstva objednávaného tovaru,

e) spôsob a miesto dodania tovaru (v zmysle bodu 1.5.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok),

f) spôsob platby (v zmysle bodu 1.6.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok),

g) prehlásenie zákazníka o oboznámení sa a akceptovaní týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

1.4.4 Zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom týkajúca sa tovaru je uzatvorená:

a) pri objednávke prostredníctvom formulára odoslaním formulára,

b) pri ostatných spôsoboch objednania tovaru odoslaním tovaru na adresu miesta dodania tovaru uvedenú zákazníkom v záväznej objednávke, prípadne (už skôr) písomným alebo emailovým oznámením akceptovania objednávky predávajúcim.

 

1.5   Dodanie tovaru

1.5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkovi tovar takého druhu a v takom množstve, aké si zákazník objednal. V prípade, že sa už tovar nebude nachádzať na sklade, zákazník bude informovaný o možnostiach zmeny objednávky, prípadne o vrátení peňazí.

1.5.2 Zákazník si pri objednaní tovaru zvolí spôsob a miesto dodania tovaru. V prípade, že zákazník riadne dodaný tovar neprevezme, bude povinný predávajúcemu nahradiť poštovné a balné a vzniknutú škodu. V prípade týchto nárokov je možné použiť započítanie podľa bodu 1.8 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

1.5.3 Predávajúci odošle tovar najneskôr do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. V prípade nedodržania tejto lehoty z vážnych prevádzkových dôvodov zmluva nasledujúcim dňom po jej uplynutí automaticky zaniká a predávajúci vráti zákazníkovi cenu zásielky formou spätnej platby v lehote 7 dní odo dňa zániku zmluvy; o zániku zmluvy a vrátení ceny zásielky predávajúci informuje zákazníka emailom na emailovú adresu zákazníka. Vrátením ceny zásielky podľa tohto bodu zanikajú akékoľvek nároky ktorejkoľvek zo zmluvných strán voči druhej zmluvnej strane, ktoré vznikli zo zmluvy a/alebo na jej základe, s výnimkou náhrady škody a nárokov, ktorých sa nie je možné vopred vzdať.

1.5.4 Pokiaľ odoslaniu tovaru bránia vážne prevádzkové dôvody (napr. inventúra, nefunkčnosť systému a pod.), alebo sa všetok objednávaný tovar v nákupnom košíku nenachádza, v čase zaslania objednávky zákazníkom, na sklade predávajúceho, prípadne sa v čase medzi pridaním tovaru do košíka a úhradou ceny zásielky objednaný tovar vypredá (t. j. nebude sa už nachádzať na sklade), predávajúci o týchto skutočnostiach informuje zákazníka prostredníctvom emailovej adresy zákazníka, prípadne iného zákazníkom uvedeného kontaktu.

1.5.5 Odosielaný tovar bude adekvátne zabalený.

1.5.6 Predávajúci doručuje tovar zákazníkovi v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty (cena za prepravu sa účtuje v súlade s tarifami prepravcu).

Ceny prepravného a balného sú uvedené na portáli arar.sk. Ceny tam uvedené sú informatívne a nie sú záväzné, keďže ide o ceny dopravy tretej strany. Pre cenu dopravy je vždy rozhodujúca cena uvedená pri objednaní tovaru, ktorá zodpovedá aktuálnej cene prepravcu.

1.5.7 Na základe vzájomnej dohody medzi zákazníkom a kupujúcim je možné tovar doručiť aj do iných krajín.

1.5.8 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru zákazníkom.

1.5.9 Zákazník je povinný dodaný tovar v deň dodania tovaru prezrieť. Pokiaľ je pri preberaní tovaru zákazníkom od doručovateľa zjavné, že došlo k poškodeniu tovaru pri preprave alebo obal zásielky vykazuje znaky poškodenia, zákazník je oprávnený tovar neprevziať, pričom dôvod neprevzatia uvedie (pokiaľ je to možné) aj písomne prepravcovi a predávajúcemu oznámi najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa dôvod odmietnutia prevzatia zásielky emailom na adresu v bode 1.3.2 písm. a) týchto Obchodných a reklamačných podmienok; v opačnom prípade sa odmietnutie prevzatia zásielky považuje za bezdôvodné s následkami uvedenými v bode 1.5.13 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

1.5.10 Zákazník je povinný pri preberaní zásielky vždy skontrolovať neporušenosť obalu. Ak napriek skutočnosti, že obal dodaného tovaru je porušený, zákazník tovar preberie, je nutné, aby skutočnosť, že obal bol porušený, uviedol do preberacieho protokolu, resp. iného záznamu, ktorý mu poskytuje prepravca pri doručení.

1.5.11 Ak zákazník po prevzatí a prezretí tovaru, zistí, že tovar mu bol doručený poškodený, je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni obdržania zásielky vyplniť a na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty uplatniť reklamáciu na predpísanom reklamačnom liste, ktorý je dostupný na webovom sídle Slovenskej pošty (www.posta.sk) a uplatnenie reklamácie najneskôr v nasledujúci pracovný deň oznámiť preukázateľným spôsobom predávajúcemu.

Ak si spotrebiteľ nesplní povinnosť podľa ustanovenia tohto bodu, bude sa na dodaný tovar hľadieť ako na tovar dodaný v nepoškodenom stave.

1.5.12 Ak zákazník po prevzatí a prezretí tovaru, ktorý bol doručený spôsobom bodu 1.5.7 týchto Obchodných a reklamačných podmienok, zistí, že tovar mu bol doručený poškodený, je povinný, kontaktovať predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru telefonicky alebo emailom (bod 1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok), oznámiť mu prevzatie tovaru poškodeného pri preprave a postupovať ďalej v súlade s pokynmi predávajúceho a tomuto poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť; spotrebiteľ môže tiež vždy postupovať podľa príslušných Reklamačných podmienok príslušného prepravcu, pričom však musí dodržať podmienky tam uvedené, v opačnom prípade sa jeho reklamácia nebude považovať za riadne uplatnenú. Ak si spotrebiteľ nesplní povinnosť podľa ustanovenia tohto bodu, bude sa na dodaný tovar hľadieť ako na tovar dodaný v nepoškodenom stave.

1.5.13 V prípade, že si zákazník riadne dodaný tovar neprevezme bez náležitého právneho dôvodu, je povinný predávajúcemu nahradiť poštovné a balné a prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu vznikne. V prípade týchto nárokov je možné použiť započítanie podľa bodu 1.8 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

 

1.6   Cena a platobné podmienky

1.6.1 Cena tovaru je uvedená v ponuke na portáli arar.sk. Objednaním tovaru zákazník vyjadruje svoj súhlas s jeho cenou.

1.6.2 V prípade objednania tovaru prostredníctvom formulára bude zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci email o obdržaní objednávky na emailovú adresu zákazníka.

1.6.3 Úhrada ceny zásielky sa realizuje:

a) úhradou na dobierku, pričom úhrada sa považuje za zrealizovanú uhradením ceny dobierky,

b) bankovým prevodom na účet predávajúceho, pričom úhrada sa považuje za zrealizovanú pripísaním úhrady na účet predávajúceho,

V prípade úhrady podľa písm. b) je zákazník povinný zrealizovať platbu najneskôr do 7 dní odo dňa objednania tovaru, v opačnom prípade stráca príslušná objednávka zákazníka automaticky platnosť.

1.6.4 Pri objednaní tovaru prostredníctvom formulára je možné elektronické platby vykonať bezodkladne po objednaní, alebo následne prostredníctvom portálom arar.sk vygenerovaného platobného linku zaslaného v potvrdzujúcom emaile (bod 1.6.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok). V prípade, ak by sa pri úhrade vyskytli akékoľvek technické problémy, pri ktorých zákazníkovi nebude zrejmé, či platbu realizoval alebo nie, zákazník je povinný ihneď, najneskôr však do konca nasledujúceho pracovného dňa od uskutočnenia platby, kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky (bod 1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok), s uvedením opisu technických problémov; predávajúci preverí úhradu ceny zásielky a informuje o tejto skutočnosti zákazníka emailom zaslaným na emailovú adresu zákazníka.

1.6.5 V prípade, ak bude v zmysle príslušných právnych predpisov a/alebo týchto Obchodných a reklamačných podmienok predávajúci vracať zákazníkovi akékoľvek peňažné plnenia, tieto budú predávajúcim poukázané zákazníkovi formou spätnej platby. Predávajúci realizuje úhradu prednostne na účet, z ktorého bola platba poukázaná zákazníkom.

1.7   Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

1.7.1 Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na zákazníka.

1.7.2 Predávajúci poskytuje na tovar záruku.

1.7.3 Záručná doba je 2 roky odo dňa prevzatia tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

1.7.4 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Obchodných a reklamačných podmienok, ak bol tovar poškodený po jeho prevzatí zákazníkom niektorým z uvedených spôsobov:

a) mechanicky (napr. pádom, oderom, násilným otváraním),

b) vystavením chemicky agresívnemu prostrediu a/alebo neprimerane vysokej teplote,

c) v dôsledku používania tovaru v podmienkach nevhodných pre takýto tovar (napr. pôsobenie neprimeraných fyzikálnych a chemických vplyvov),

d) v dôsledku živelnej pohromy alebo zavinenia zákazníka,

e) v dôsledku iného použitia, ktoré je v rozpore s návodom na údržbu, ak bol návod na údržbu priložený,

f) iným spôsobom vylučujúcim zachovanie vlastností tovaru, pokiaľ z povahy tovaru muselo byť pri bežnej starostlivosti zrejmé, že takéto použitie tovaru tovar poškodí.

1.7.5 Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu vo vhodnom obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave; odporúča sa pôvodný obal. Zákazník zodpovedá za riadne zabalenie tovaru pri preprave a za škodu, ktorá vznikne nevhodným zabalením tovaru pri preprave v plnom rozsahu zodpovedá.

1.7.6 Záručné podmienky sú bližšie upravené v bodoch 2.3 (pre spotrebiteľov) a 3.3 (pre ostatné subjekty) týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

 

1.8   Započítanie

1.8.1 Akékoľvek finančné nároky, ktoré vzniknú predávajúcemu vo vzťahu ku zákazníkovi, si predávajúci môže započítať so sumou, ktorú mu zákazník zaplatil v súvislosti s kúpou tovaru, prípadne s dobropisovanou sumou podľa bodu 3.2.5 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

1.8.2 Započítanie sa uskutoční faktickým vrátením sumy zníženej o započítanú sumu. Pri poukázaní platby predávajúci uvedie (napr. v správe pre adresáta), že určitá suma bola započítaná so zákazníkovou pohľadávkou. Predávajúci je oprávnený zákazníka informovať o zápočte aj emailom na jeho emailovú adresu.

 

1.9   Orgán dozoru

1.9.1 Sťažnosť alebo reklamáciu na služby predávajúceho môže zákazník adresovať orgánu dozoru, ktorým je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, www.soi.sk.


II. PREDAJ SPOTREBITEĽOM

2.1   Základné ustanovenia

2.1.1 Táto časť Obchodných a reklamačných podmienok sa uplatní v prípade, ak je zákazníkom osoba, ktorej kupovaný tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ”).

 

2.2   Informačné povinnosti.

2.2.1 Všetky informácie, ktoré je v zmysle príslušných zákonných ustanovení predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi súčasne s ponukou tovaru, sú spotrebiteľovi k dispozícii na internetovej stránke www.arar.sk, resp. sú súčasťou týchto Obchodných a reklamačných podmienok, s ktorými sa spotrebiteľ oboznámil pri kúpe tovaru, čím sa táto informačná povinnosť predávajúceho považuje za splnenú.

2.2.2 Predávajúci doručí spotrebiteľovi zákonom predpísané informácie v písomnej podobe súčasne s dodaním tovaru.

 

2.3   Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

2.3.1 V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne na tovare vada, spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu (zodpovednosť za vadu), pričom s uplatnením reklamácie je povinný predložiť i reklamovaný tovar a fotokópiu príslušného daňového dokladu (faktúry) k tovaru, preukazujúcu zakúpenie tovaru u predávajúceho; v opačnom prípade sa reklamácia nepovažuje za riadne uplatnenú. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu na adrese predávajúceho (bod 1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok) a zároveň na túto adresu doručuje i reklamovaný tovar spolu s fotokópiou daňového dokladu (faktúry). Reklamáciu je možné uplatniť aj emailom zaslaným na emailovú adresu predávajúceho (bod 1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok), pričom reklamácia sa v takomto prípade považuje za riadne uplatnenú až doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu. Ak bol s tovarom doručený aj záručný list a v ňom je uvedený iný spôsob (príp. miesto) uplatnenia reklamácie, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu aj spôsobom a na mieste uvedenom v záručnom liste.

2.3.2 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň, keď bola osobe, ktorá vybavuje reklamáciu (t. j. priamo predávajúci alebo osoba uvedená v záručnom liste, ak bol s tovarom dodaný) doručená aj reklamácia, aj reklamovaný tovar, aj kópia príslušného daňového dokladu (faktúry) v súlade s týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami.

2.3.3 Reklamácia musí obsahovať uplatnenie konkrétneho práva zo zodpovednosti za vady, ktoré spotrebiteľ uplatňuje (body 2.3.5.1 a 2.3.5.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok).

2.3.3.1 Pokiaľ spotrebiteľ neuvedie, ktoré z uvedených práv si uplatňuje a/alebo uvedie právo, ktoré mu neprináleží, považuje sa reklamácia za neúplnú a v takomto prípade predávajúci (príp. osoba uvedená v záručnom liste, ak bol s tovarom dodaný) kontaktuje spotrebiteľa emailom (na emailovej adrese zákazníka) za účelom zistenia, ktoré z práv si chce spotrebiteľ uplatniť.

2.3.3.2 Pokiaľ predávajúci (resp. osoba, ktorá o reklamácii rozhoduje) ani takýmto spôsobom nezistí, ktoré z práv si chce spotrebiteľ uplatniť, je oprávnený sám rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie pri dodržaní príslušných zákonných ustanovení a ustanovení týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

2.3.4 Predávajúci (príp. osoba uvedená v záručnom liste, ak bol s tovarom dodaný) potvrdí riadne uplatnenie reklamácie spotrebiteľom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. v prípade doporučenej zásielky, emailového potvrdenia prijatia reklamácie predávajúcim a pod.).

2.3.5 Spôsoby a lehota na vybavenie reklamácie

2.3.5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.3.5.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru na náklady predávajúceho alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

2.3.5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť na vlastné náklady chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.3.5.4 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci (príp. osoba uvedená v záručnom liste, ak bol s tovarom dodaný) vybaví reklamáciu v čo možno najkratšej lehote; vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar rovnakého druhu, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

2.3.5.5 O vybavení reklamácie rozhodne predávajúci (príp. osoba uvedená v záručnom liste, ak bol s tovarom dodaný).

2.3.5.6 Reklamácia sa považuje za vybavenú momentom odoslania dokladu o vybavení reklamácie na emailovú alebo poštovú adresu spotrebiteľa, prípadne odoslaním SMS správy na telefónne číslo spotrebiteľa.

2.3.5.7 Doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doklad zasiela predávajúci písomne alebo emailom (na emailovú adresu zákazníka), pričom ako rozhodujúci sa považuje deň odoslania tohto dokladu spotrebiteľovi.

2.3.5.8 Ak predávajúci zasiela spotrebiteľovi nový tovar, opravený tovar alebo mu vracia cenu zásielky, robí tak na vlastné náklady.

2.3.6 Ak bola reklamácia oprávnená, má spotrebiteľ právo na úhradu nákladov na poštovné a balné, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie po splnení podmienok uvedených v bode 2.5 (a jeho podbodoch). Ustanovením tohto bodu nie sú dotknuté iné nároky spotrebiteľa.

2.3.7 Ustanovenia bodu 1.7 (vrátane jeho podbodov) týchto Obchodných a reklamačných podmienok platia v prípade, ak ustanovenia tohto bodu 2.3 (vrátane jeho podbodov) neobsahujú odlišnú úpravu.

 

2.4   Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

2.4.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy (aj bez uvedenia dôvodu) v zákonnej lehote, t. j. do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.4.1.1 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení v plnom rozsahu.

a) Ak by si predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa bodu 2.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok, avšak splnil by si ich dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa dodatočného splnenia informačných povinností, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru.

b) Ak by si predávajúci nesplnil informačné povinnosti bodu 2.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 3mesiacov od prevzatia tovaru.

2.4.1.2 Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2.4.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám (t. j. vlastnostiam a charakteristikám, ktoré sú uvedené pri príslušnom tovare na portáli arar.sk) a tovar nebol chybný.

2.4.2 Po uplynutí lehoty podľa bodu 2.4.1 poskytuje predávajúci spotrebiteľovi nad rámec zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu osobitnú lehotu pre možnosť dodatočne odstúpiť od zmluvy (taktiež bez uvedenia dôvodu), pričom táto lehota začína plynúť po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (bod 2.4.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok) a uplynie 30. dňom odo dňa prevzatia tovaru. V rámci tejto osobitnej lehoty je však možné odstúpiť od zmluvy už len pri splnení nasledujúcich podmienok:

a) vrátený tovar nebude poškodený ani používaný a nebudú z neho odstránené pôvodné visačky, štítky a etikety,

b) tovar vráti spotrebiteľ najneskôr v lehote platnej pre odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu, a to v pôvodnom obale,

c) náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je platné a účinné až po splnení všetkých uvedených podmienok a podmienky podľa bodu 2.4.3 týchto Obchodných a reklamačných podmienok. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté práva podľa bodu 2.4.1 (vrátane jeho podbodov) ani iné práva spotrebiteľa garantované týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami, prípadne všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.4.3 Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ adresovať predávajúcemu emailom alebo písomne (bod1.3.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok) tak, aby spotrebiteľ vedel odstúpenie od zmluvy preukázať. Spotrebiteľ je spolu s odstúpením od zmluvy povinný zaslať (t. j. vrátiť) predávajúcemu aj tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka.

2.4.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

2.4.4.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru určeného osobitne a výlučne pre spotrebiteľa (tzv. výrobok na mieru), a ani tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

2.4.5 Predávajúci vráti spotrebiteľovi, po tom, ako spotrebiteľ riadne odstúpil od zmluvy (vrátane povinnosti vrátiť príslušný tovar predávajúcemu), cenu zásielky v lehote 15 dní odo dňa riadneho odstúpenia od zmluvy (vrátane vrátenia príslušného tovaru).

2.4.5.1 Ak však spotrebiteľ vráti tovar, ktorý spotrebiteľ po prevzatí poškodil, má predávajúci nárok na náhradu škody. Po započítaní vzájomných nárokov (bod 1.8 týchto Obchodných a reklamačných podmienok) vráti spotrebiteľovi v takomto prípade rozdiel medzi cenou zásielky a výškou škody.

 

2.5   Spoločné ustanovenia týkajúce sa reklamácie a odstúpenia od zmluvy

2.5.1 Pri tovare, ktorý bol pri zakúpení doručený spotrebiteľovi v Slovenskej republike, spotrebiteľ vracia reklamovaný tovar a tovar zasielaný predávajúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy predávajúcemu prostredníctvom doporučenej zásielky Slovenskej pošty.

2.5.1.1 Spotrebiteľ je oprávnený vrátiť tovar aj prostredníctvom iného doručovateľa. V takomto prípade má však spotrebiteľ nárok na úhradu nákladov na vrátenie tovaru (ak takýto nárok podľa týchto Obchodných a reklamačných podmienok vznikne) maximálne vo výške nákladov na doručenie z miesta odoslania tovaru spotrebiteľom prostredníctvom Slovenskej pošty.

2.5.1.2 Ak sa spotrebiteľ podľa bodu 2.5.1 v čase zasielania tovaru späť predávajúcemu zdržuje dlhodobo v zahraničí, uplatní sa ustanovenie bodu 2.5.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

2.5.2 Pri tovare, ktorý bol pri zakúpení doručený spotrebiteľovi do cudziny, spotrebiteľ vracia tovar prostredníctvom verejného poskytovateľa poštových služieb (obdoba Slovenskej pošty), pokiaľ taký poskytovateľ v danej krajine existuje. Ustanovenie bodu 2.5.1.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok sa použije obdobne. Spotrebiteľ môže zaslať tovar aj podľa bodu 2.5.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

2.5.3 Zásielky s tovarom určeným na vrátenie predávajúcemu z dôvodu reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré spotrebiteľ odošle na dobierku, nie je predávajúci povinný preberať.

2.5.4 Riziko straty a poškodenia tovaru počas jeho prepravy (v rámci vrátenia tovaru predávajúcemu po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy alebo v rámci reklamácie) znáša spotrebiteľ, a to až do jeho doručenia predávajúcemu.

2.5.5 Ak spotrebiteľ neplatne odstúpi od zmluvy, predávajúci mu zašle tovar, ktorého sa odstúpenie týka späť na náklady spotrebiteľa (napríklad formou zásielky na dobierku).

2.5.6 V prípade, ak spotrebiteľ odstupuje od zmluvy alebo pri reklamácii s uplatneným nárokom na zľavu z ceny, je spotrebiteľ povinný uviesť číslo účtu, na ktorý mu má predávajúci zaslať príslušné peňažné plnenie podľa týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

2.5.6.1 Ak tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci kontaktuje spotrebiteľa emailom (na jeho emailovej adrese uvedenej vo formulári) za účelom zistenia čísla účtu.

2.5.6.2 Ak predávajúci ani takýmto spôsobom nezistí, na aký účet má spotrebiteľovi poslať príslušné finančné plnenie, je oprávnený peniaze zaslať na účet (príp. v prospech účtu alebo platobného konta), z ktorého spotrebiteľ za tovar zaplatil alebo poštovým poukazom na adresu bydliska kupujúceho (resp. ak bol tovar dodaný na dobierku na adresu spotrebiteľa, ktorú uviedol pre potreby na dobierky). Predávajúci o vrátení ceny zásielky, resp. ceny tovaru na účet alebo adresu spotrebiteľa informuje spotrebiteľa emailom zaslaným na jeho emailovú adresu. Vrátením príslušného finančného plnenia, ktoré si spotrebiteľ riadne uplatnil a na ktoré mu vznikol podľa týchto Obchodných a reklamačných podmienok nárok, zanikajú akékoľvek nároky spotrebiteľa voči predávajúcemu, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, prípadne v dôsledku vrátenia tovaru predávajúcemu, s výnimkou nároku na náhradu škody.

2.5.7 Ak spotrebiteľ nemá znášať náklady na vrátenie tovaru podľa bodu 2.4.1.2 alebo 2.4.2 týchto Obchodných a reklamačných podmienok, predávajúci vráti spolu s cenou zásielky (resp. rozdielom podľa bodu 2.4.5.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok) aj náklady na vrátenie tovaru, ak si spotrebiteľ takýto nárok voči predávajúcemu uplatní a predávajúcemu preukáže skutočnú výšku takýchto nákladov (napr. sken podacieho lístka s vyznačením sumy); podľa možností mu tiež oznámi číslo bankového účtu, na ktorý mu má predávajúci takéto náklady poukázať. V prípade nesplnenia týchto podmienok nie je predávajúci v omeškaní s povinnosťou vrátenia týchto nákladov.

2.5.8 Ak spotrebiteľ dostal od predávajúceho v rámci jeho predajnej akcie ako súčasť objednaného tovaru aj bezplatne ďalší tovar (podľa výberu spotrebiteľa z ponuky predávajúceho), ktorý sa mu zobrazil v nákupnom košíku (ďalej aj ako „darček”), pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru, ako aj pri reklamácii tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť aj tento darček; prijatie darčeka má spotrebiteľ možnosť odmietnuť pri finalizácii objednávky v poznámke k objednávke, kde uvedie, že si „darček nepraje“. V opačnom prípade mu, až do času vrátenia darčeka, nebude vyplatený príslušný finančný obnos podľa týchto Obchodných a reklamačných podmienok, s čím spotrebiteľ kúpou výrobku súhlasí.

 

2.6   Pozáručný servis

2.6.1 Predávajúci poskytuje pozáručný servis len po vzájomnej dohode so spotrebiteľom.

2.7   Ochrana osobných údajov a priamy marketing.

2.7.1 Spotrebiteľ odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:

a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy zákazníkov, ďalej za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne.

2.7.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 2.7.1 týchto Obchodných a reklamačných podmienok udeľuje spotrebiteľ na dobu:

a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných zákazníkov,

b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných zákazníkov.

2.7.3 Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu arar.sk, poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom novému prevádzkovateľovi portálu arar.sk, s čím spotrebiteľ uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.

2.7.4 K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.

2.7.5 Ustanoveniami bodu 2.7 týchto Obchodných a reklamačných podmienok nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.

2.7.6 Objednaním tovaru udeľuje zákazník predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické zásielky, pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie marketingových zásielok.

2.8   Právne vzťahy medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa spravujú predovšetkým zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1   Tieto Obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 8.2. 2017.

3.2   Ak by hociktoré ustanovenie týchto Obchodných a reklamačných podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu (t. j. takými, od ktorých sa nie je možné odchýliť), platia ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu.

3.3   Tieto Obchodné a reklamačné podmienky platia v znení uvedenom na portáli arar.sk v deň úhrady príslušnej ceny zásielky zákazníkom.

3.4   Vzťahy, ktoré neupravujú Obchodné a reklamačné podmienky, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Predávajúci má výhradné právo jednostranne tieto Obchodné a reklamačné podmienky dopĺňať a/alebo meniť. Nové znenie Obchodných a reklamačných podmienok je záväzné až od momentu zverejnenia na portáli arar.sk a len vo vzťahu k zmluvám uzatvoreným po tomto zverejnení.